Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  186/2014

privind organizarea concursului de management în vederea încredinţării managementului Teatrului “TAMÁSI ÁRON” Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19.156/2014 al Compartimentului pentru învăţămănt şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 45 lit. a din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile anexelor nr. 1 şi nr. 3 la Hotărârea nr. 1301/2009 al Guvernului României pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de mamagement, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contracte de management, pentru instituţiile publice de cultură;  
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 410/2005 privind acceptarea Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003;
Având în vedere dispoziţiile art. 4^1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 19/2013 pentru modificarea şi completarea O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
Având în vedere Hotărârea nr. 272/2013 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, privind instituirea programului multianual “Sfântu Gheorghe Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc”;
Având în vedere Hotărârea nr. 97/2014 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe anul 2013 al Teatrului “TAMÁSI ÁRON” Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 3 al Cap. III din Contractul de management nr. 41.987/17.08.2011, încheiat între domnul Antal Árpád-András, primarul Municipiului Sfântu Gheorghe şi domnul Bocsárdi László, managerul Teatrului “TAMÁSI ÁRON” Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea nr. 295/2013 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, privind demararea procedurii organizării concursului de management al Teatrului “TAMÁSI ÁRON” Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 4 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă organizarea concursului de management în vederea încredinţării managementului Teatrului “TAMÁSI ÁRON” Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – Se aprobă Caietul de obiective al concursului de management, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare al concursului de management, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Componenţa nominală a Comisiei de concurs de management – inclusiv calendarul desfăşurării concursului – se va stabili printr-o dispoziţie de primar.
ART. 5. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează domnul Antal Árpád-András, primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Sztakics Éva-Judit, viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură,  Compartimentul Resurse Umane, Direcţia Economică, precum şi Biroul Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 26 iunie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  Czegő Zoltán

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar

  Kulcsár Tünde-Ildikó
  

 

Anexă la H.C.L. nr. 186/2014

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină