Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  167/2014

privind aprobarea achiziţionării de către municipiul Sfântu Gheorghe a imobilului „Hotel Bodoc” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, proprietatea tabulară a Societăţii Comerciale de Turism şi Agrement „OLTUL” S.A.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere prevederile Antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat nr. 741/09.05.2014 de către Biroul notarial individual Savu Alin-Gabriel, încheiat între S.C.T.A „OLTUL” S.A. şi Municipiul Sfântu Gheorghe în baza H.C.L. nr. 130/2014 privind aprobarea încheierii unui antecontract de vânzare-cumpărare cu Societatea Comercială de Turism şi Agrement „OLTUL” S.A. având ca obiect pact de opţiune cu promisiune bilaterală de vânzare - cumpărare a imobilului „Hotel Bodoc” situat în municipiul Sfântu Gheorghe;  
Având în vedere Raportul preliminar de expertiză privind posibilitatea de reamenajare a Hotelului Bodoc Sfântu Gheorghe, jud. Covasna nr. 565/2014, elaborat de S.C. Plan 31 RO S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca;
Având în vedere adresele S.C.T.A „OLTUL” S.A., cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe nr. 996/2014 şi nr. 998/2014, înregistrate la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 29.514/2014, respectiv nr. 29.515/2014;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 4721/2014 întocmit de S.C. NOVITAS S.R.L.;
În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la contractul de vânzare;   
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – (1) Se aprobă achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a imobilului „Hotel Bodoc” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, înscris în CF nr. 33.617 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 33.617 teren şi nr. 33.617 C1 construcţie din anul 1970 din beton, cu lift, fără C.P.E., în suprafaţă de 6161 mp, proprietatea tabulară a Societăţii Comerciale de Turism şi Agrement „OLTUL” S.A. cu sediul social în municipiul Sfântu Gheorghe.
(2) Imobilul identificat la art. 1 se achiziţionează liber de orice sarcini şi litigii.
ART. 2. – Preţul de cumpărare al imobilului identificat la art. 1 este de 745.000 Euro, calculat la cursul BNR la data plăţii, stabilit prin acordul părţilor, în baza Raportului de evaluare nr. 4721/2014 întocmit de S.C. NOVITAS S.R.L.  
ART. 3. - Contractul de vânzare - cumpărare în formă autentică se va încheia în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
ART. 4. – Cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Arpad-Andras.
ART. 5. – Imobilul ce se va achiziţiona în condiţiile prezentei hotărâri va fi întabulat în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi va avea destinaţia de centru multifuncţional.
ART. 6. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 18 iunie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  Czegő Zoltán

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar

  Kulcsár Tünde-Ildikó
  

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină