Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  169/2014

privind iniţierea demersurilor legale pentru transferul din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe a suprafeţei din albia minoră a Pârâului Valea Porumbelor, tronsonul
de la hm 72,36 până la hm 67,03, pe o lungime de 533,16 m

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă extraordinară;
Având în vedere H.C.L. nr. 317/2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna” şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei din aglomerarea Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.L. nr. 318/2010 privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”
Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7595/2014 al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe şi adresa Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Olt, nr.5954/BT/2014/AA, înregistrată la S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe cu nr. 6707/2014;
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 867-868 din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit c, alin. (5) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – (1) Se aprobă iniţierea demersurilor legale pentru transferul din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, a suprafeţei din albia minoră a pârâului Valea Porumbelor, tronsonul de la hm 72,36 până la hm 67,03, pe o lungime de 533,16 m, conform datelor de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Solicitarea de transfer a suprafeţei identificate la art. 1, se face în vederea punerii acesteia la dispoziţia operatorului regional S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe pentru realizarea proiectului de investiţii „Extinderea şi modenizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna – Aglomerarea Sfântu Gheorghe” – Obiect de investiţie: Firul I aducţiune de apă potabilă – municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Prezenta Hotărâre se consideră cererea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, adresată Guvernului României, în vederea promovării unei Hotărâri de Guvern.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 18 iunie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  Czegő Zoltán

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar

  Kulcsár Tünde-Ildikó
  

 

 Anexă la H.C.L. nr. 169/2014

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină