Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  172/2014

privind aprobarea cotizaţiei anuale a Municipiului Sfântu Gheorghe la
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23.352/2014 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza art. 11 lit. b coroborat cu art. 16 alin. (1) lit. k şi art. 21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”;
Având în vedere adresa nr. 41/2014 al Consiliul directorului a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă cotizaţia pe anul 2014 a municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, în sumă de 40.000 lei.
ART. 2. – Cotizaţia pe anul 2014 stabilită potrivit art. 1 se va vira în contul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV” trimestrial, până la data de 30 a ultimei luni din trimestru.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Contabilitate şi Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 26 iunie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  Czegő Zoltán

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar

  Kulcsár Tünde-Ildikó
  

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină