Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  177/2014

privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în str.
 Podului din municipiul Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25.007/2014 al Directiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2007 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1/1998 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. “Gospodărie Comunală” S.A. Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Declaraţia autentică nr. 912/2014 dată de către directorul general al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe (fosta I.G.O. Sfântu Gheorghe);
Având în vedere Certificatul emis de Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei municipiul Sfântu Gheorghe nr. 26954/2014;
În baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 553  alin. (1) din Codul civil;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă radierea dreptului de administrare a S.C. „Gospodărie Comunală” S.A. (fosta I.G.O. Sfântu Gheorghe) asupra imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Podului, identificat prin C.F. nr. 27238 Sfântu Gheorghe, teren cu nr. top. 889/1/2 în suprafaţă de 1.701 mp, (în suprafaţă reală conform măsurătorilor topografice de 947 mp.) şi casă de piatră cu nr. Cad. C1 nr. top 889/1/2.
ART. 2. - Se aprobă întabularea în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, a imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Podului, identificat prin C.F. nr. 27238 Sfântu Gheorghe, teren cu nr.top. 889/1/2, în suprafaţă de 1.701 mp, (în suprafaţă reală conform măsurătorilor topografice de 947 mp.) şi casă de piatră cu nr. Cad C1 nr. top 889/1/2.
ART. 3. - Primarul municipiului Sfântu Gheorghe va îndeplini toate formalităţile legale necesare pentru rectificarea suprafeţei terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre şi radierea construcţiei casă de piatră, cu nr. Cad. C1 nr. top. 889/1/2.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Evaluare şi Evidenţa a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 26 iunie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  Czegő Zoltán

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar

  Kulcsár Tünde-Ildikó
  

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină