Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  163/2014

pentru desemnarea unei persoane în Consiliul de administraţiei al
„Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna”

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25.544/2014 al Biroului administraţie locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 25.506/2014 a d-nei viceprimar, Sztakics Éva-Judit;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 209/2008 referitoare la modificarea şi completarea HCL nr. 161/2007 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu judeţul Covasna, în vederea înfiinţării „Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna”;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (1) şi (2) lit. e şi alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se ia act de încetarea, începând cu 01 iunie 2014, a calităţii de membru în consiliul de administraţie al „Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna” al doamnei viceprimar Sztakics Éva-Judit.
ART. 2. – Se desemnează dl. viceprimar Tischler Ferenc, în consiliul de administraţie al „Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna”.
ART. 3. – Art. 3 din HCL nr. 209/2008 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 161/2007 referitoare la asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna în vederea înfiinţării „Asociaţiei pentru Dezvoltarea Turismului în Judeţul Covasna”, se abrogă începând cu data de 01 iunie 2014.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează persoana desemnată prin art. 2 din prezenta hotărâre.
 


Sfântu Gheorghe la 29 mai 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    Csatlós László

    

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar

Hengán Hajnal
  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină