Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  160/2014

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 281/2013 pentru instituirea
Programului de finanţare nerambursabilă din bugetul local al municipiului
Sfântu Gheorghe, pentru activităţi nonprofit pentru tineri
„Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”

 


Consiliul Local a Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25354/2014 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină şi al Comisiei pentru tineret şi sport a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; cu modificările şi completările ulterioare; 
În baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 27 alin (2) din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit d coroborat cu alin (6) lit. a pct.5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin (2) şi art. 115 alin (1), lit b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe alocate pentru activităţi nonprofit pentru tineret: “Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”, după cum urmează:
I. Articolul 8 din Regulament va avea următorul cuprins:
„Art. 8. - Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:
a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă atât în limba română cât şi în limba maghiară;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoana fizică sau juridică ce desfaşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;
g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie din partea beneficiarului de minimum 20% din valoarea totală a sumei aprobate de Comisia de evaluare;
II. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
„Art. 16. - Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune într-un singur exemplar (original) în dosar încopciat pe care va fi specificat numele/denumirea solicitantului, un opis cu numărul de file conţinut (fiecare pagină a dosarului va fi numerotată) la Biroul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe”
III. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
„Art. 21 - Documentaţia solicitanţilor persoane juridice va conţine actele prevăzute mai jos:
a) formularul de solicitare a finanţãrii conform anexei 1;
    b) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului, prezentat conform anexei 3;
c) dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi din care să rezulte deţinerea disponibilităţilor băneşti reprezentând cota proprie de finanţare a aplicantului, sau o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului despre existenţa acestei sume:
- scrisori de intenţie din partea terţilor;
- contracte de sponsorizare, dacă există;
- bugetul de venituri şi cheltuieli al organizatorului;
- document financiar emis de către o instituţie bancară (extras de cont bancar de la banca unde solicitantul are cont bancar);
- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi, dacă există;
d) declaraţia consiliului director al organizaţiei fără scop lucrativ solicitante, conform anexei nr. 2;
e) actul constitutiv, statutul, sentinţa civilă şi certificatul de înregistrare fiscală, actele doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante şi actele adiţionale, după caz;
f) situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administraţia finanţelor publice a municipiului Sfântu Gheorghe; În cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaţiile aferente exerciţiului financiar anterior;
g) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul;
h) CV-ul coordonatorului de proiect (anexa nr. 8);
i) certificat din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către stat şi bugetul local;
j) declaraţia de imparţilitate, conform anexei nr. 5;
k) alte documente considerate relevante de către aplicant.
IV. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
“Art. 35 - (1) Fiecare membru al Comisiei va completa şi semna o fisă de evaluare. Punctajul final al evaluării unui proiect reprezintă media aritmetică a punctelor din fişele de evaluare a membrilor comisiei.
(2) Criteriile din grila de evaluare vor fi punctate de la 1 la 10. Proiectul care nu întruneşte într- unul din criteriile menţionate minim 5 puncte nu va obţine finanţare. Valoarea punctului de finanţare va fi determinată după algoritmul:
    Vpct = Suma totală alocată din bugetul local proiectelor de tineret
    Nr. Total de puncte aferente proiectelor admise
(3) În cazul în care finanţarea nerambursabilă aprobată de comisie este mai mică decât finanţarea solicitată, la semnarea contractului, solicitantul va depune un BVC actualizat cu posibilitatea diminuării bugetului cu respectarea contribuţiei minime de la art. 8, lit. g”.
(4) În cazul aprobării finanţării (totale sau parţiale) a proiectului, beneficiarul va transmite invitaţie la eveniment pentru membrii Comisiei de evaluare, cu cel puţin o săptămână înainte de desfăsurarea acestuia. În cazul în care finanţarea este unică şi evenimentul special trebuie invitat şi primarul municipiului.
(5) În cazul aprobării finanţării (totale sau parţiale) a proiectului, se recomană beneficiarului, utilizarea siglei oraşului pe toate afişele sau alte materiale promoţionale ale evenimentului. În cazul în care municipiul Sfântu Gheorghe este principalul finanţator, acest lucru trebuie evidenţiat explicit”
V. Articolului 46 va avea următorul cuprins:
“Art. 46. - (1) Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să prezinte Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe o raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activităţii, care va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia autorităţii finanţatoare.
(2) Raportarea va fi întocmită în conformitate cu anexa nr. 4 la regulament şi va  fi depusă pe suport de hârtie, în dosar încopciat, pe care se specifică numele organizaţiei precum şi nr. de file conţinute (fiecare pagină a dosarului va fi numerotată). Raportarea va fi însoţită de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.
(3) Raportarea va fi depusă la Biroul Relaţii cu Publicul, Informaţii Registratură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe cu adresa de înaintare.”
VI. Articolele 47 şi 56 din Regulament se abrogă..
VII. Articolul 59 va avea următorul cuprins:
“Art. 59. - Anexele urmatoare fac parte integrantă din prezentul regulament.
a)    Anexa 1 – formular cerere de finanţare
b)    Anexa 2 – declaraţie persoane juridice/fizice
c)    Anexa 3 – bugetul de venit şi cheltuieli
d)    Anexa 4 – formular pentru raportări intermediare şi finale
e)    Anexa 5 – declaraţie de imparţialitate a beneficiarului
f)    Anexa 6 – cheltuieli eligibile şi neeligibile
g)    Anexa 8 – curriculum vitae
h)    Anexa 9 – declaraţie de imparţialitate a membrilor Comisiei Evaluare şi Selecţie
i)    Anexa 10 – categorii de proiecte/programe aferente activităţilor de tineret”
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2014.


 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    Csatlós László

    

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar

Hengán Hajnal
  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină