Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  158/2014

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 154/2013privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea Autorizaţiei de săpătură pentru
lucrările edilitare executate pe domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15.493/2014 al Direcţiei de gospodărire comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finaţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Contractul de Întreţinere şi Management al Drumurilor bazat pe Performanţă (PMMR), în perioada 2014-2018;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 82/1998;
Având în vedere O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit. c, alin. (4) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea art. 2 din Regulamentul pentru emiterea Autorizaţiei de săpătură pentru lucrările edilitare executate pe domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2013, după cum urmează:
„Art. 2. – (1) Refacerea infrastructurii se va face de către Serviciul de Gospodărire al Domeniului Public din cadrul Direcţiei gospodărire comunală al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
(2) Pe străzile cuprinse în Contractul de Întreţinere şi Management al Drumurilor bazat pe Performanţă (PMMR), în perioada 2014-2018, zonele afectate de lucrările de săpătură pentru lucrările de intervenţie la conductele subterane se vor reface de către executantul lucrărilor de reabilitare şi vor fi decontate la preţurile unitare din contractul de reabilitare străzi şi trotuare din creditul contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD, după achitarea taxei de refacere de către beneficiarul lucrărilor de intervenţie sau de racordare.
(3) Pe străzile pentru care s-a întocmit proces-verbal de predare-primire amplasament în vederea realizării unor lucrări de reabilitare, până la recepţia acestor lucrări, zonele afectate de lucrările de săpătură pentru lucrările de intervenţie sau racordare la conductele subterane, se vor reface de către executantul lucrărilor de reabilitare a străzii respective, contravaloarea lucrărilor de refacere fiind decontate din taxa de refacere, achitată de beneficiarul lucrărilor de intervenţie sau racordare, în condiţiile prezentei hotărâri.”
ART. 3. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Gospodărire Comunală şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi Poliţia Locală Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    Csatlós László

    

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar

Hengán Hajnal
  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină