Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  156/2014

privind aprobarea proiectului „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare
la Şcoala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe”
şi a cheltuielilor legate de proiectConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24.360/2014 al Biroului proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finaţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Scrisoarea de acceptare a Cererii de finanţare, Secţiunea I nr. 13067/30.04.2014 a ADR Centru;
În baza Ghidului solicitantului din cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale; Domeniu major de intervenţie 3.4: Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastucturii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, apelul de proiecte pentru fondurile realocate  POR, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1.
- Se aprobă proiectul „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul Sfântu Gheorghe”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă cheltuielile legate de proiect, după cum urmează:
•    Valoarea totală a proiectului:                                             2.187.073,39 lei
•    Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă:                         52.196,00 lei
•    Valoarea eligibilă a proiectului:                                         2.134.877,39lei
•    Contribuţia municipiului la cheltuieli eligibile:                     34.515,30 lei
ART. 3. - Consiliul Local se angajează la acoperirea cheltuielilor privind contribuţia proprie a Municipiului Sfântu Gheorghe la cheltuielile eligibile, necesare pentru implementarea proiectului, în valoare de 34.515,30 lei, precum şi a cheltuielilor neeligibile, conexe, şi resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se însărcinează d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, 29 mai 2014.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    Csatlós László

    

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar

Hengán Hajnal
  

 

Anexă la H.C.L. nr. 156/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină