Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  151/2014
privind reglementarea păşunatului pe teritoriul
municipiului Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 21.491/2014 al Compartimentului păşuni, păduri din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii zootehniei nr. 72/2002, republicată, O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Este interzis păşunatul animalelor în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv pe fâneţele şi culturile agricole.
ART. 2. - Pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe sezonul de păşunat se stabileşte pentru perioada de 01 mai – 01 noiembrie a fiecărui an calendaristic.
ART. 3. - Păşunatul în extravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, se poate organiza indiferent de forma de proprietate (privată sau publică) a pajiştilor, cu respectarea următoarelor reguli:
a) În cazul ovinelor şi caprinelor păşunatul se poate efectua exclusiv pe pajiştile aflate în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, pe cele aflate în rezerva Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.
Pe păşunile comunale din satele Chilieni şi Coşeni păşunatul ovinelor şi caprinelor este interzis.
b) În cazul bovinelor, cabalinelor şi porcinelor păşunatul pe specii de animale se va efectua după cum urmează:
1. - la o distanţă de 500 de metri de perimetrul construibil al municipiului, mai puţin la latura nordică a străzii Borvíz, unde limita este de 100 de metri de la perimetrul construibil;
2. - în satele aparţinătoare Chilieni şi Coşeni: la o distanţă de 50 de metri de la perimetrul construibil al localităţii.
ART. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se sancţionează cu amendă contravenţională, după cum urmează:
a)    nerespectarea perimetrului de păşunat: 500-1.000 lei pentru persoane fizice şi 4.000-25.000 lei pentru persoane juridice;
b)    nerespectarea perioadei de păşunat: 500-1.000 lei pentru persoane fizice şi 4.000-25.000 lei pentru persoane juridice.
Până la achitarea amenzii animalele vor fi reţinute în custodie.
ART. 5. - Animalele reţinute în condiţiile art. 4 vor fi mutate, adăpostite, îngrijite şi hrănite prin grija Serviciului de Gospodărire a Domeniului Public şi vor fi păzite de Poliţia Locală, putând fi recuperate de către proprietarii/deţinătorii legali întrun termen de 48 de ore de la reţinerea acestora, numai după ce se face dovada proprietăţii/deţinerii lor legale, a achitării amenzii contravenţionale aplicate potrivit art. 4 din prezenta hotărâre, precum şi a unei taxe de gloabă de 100 lei/animal /zi pentru ovine sau caprine, respectiv 200 lei/animal/zi pentru bovine, cabaline sau porcine.
ART. 6. - În situaţia în care proprietarul sau deţinătorul legal nu-şi recuperează animalele în condiţiile art. 5, acestea se declară abandonate şi trecute în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe în baza dispoziţiei primarului municipiului Sfântu Gheorghe emisă la propunerea motivată a Direcţiei gospodărie comunală/Poliţia Locală, şi vor fi valorificate, în condiţiile legii.
ART. 7. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către agenţii Poliţiei locale Sfântu Gheorghe.
ART. 8. - Prevederile prezentei hotărâri referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 9. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează administratorul public al municipiului Sfântu Gheorghe, Serviciul de Gospodărire a Domeniului Public şi Poliţia Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    Csatlós László

    

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar

Hengán Hajnal
  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină