Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  150/2014

privind încheierea unor contracte de închiriere pentru suprafeţele de pajişti
aflate în administrarea municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20.443/24.04.2014 al Compartimentului păduri, păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 10.806/28.02.2014 a d-lui Fazakas Zoltán, nr. 12.042/07.03.2014 a d-lui Demeter Dénes, nr. 13.650/17.03.2014 a d-lui Simon Gheorghe şi nr. 15.032/25.03.2014 a d-lui Ötvös Moise, deţinători de animale, prin care solicită închirierea de păşuni, cererea nr. 17.595/07.04.2014 depusă de d-na Török Aurelia în numele deţinătorilor de animale din localitatea Chilieni, prin care solicită păşune pentru 120 bucăţi de bovine, respectiv cererea nr. 20.128/23.04.2014 depusă de d-na Szakács Erzsébet în numele deţinătorilor de animale din localitatea Coşeni, prin care se solicită păşune pentru 16 bucăţi de bovine;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/23.04.2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi Ordinului 544/21.06.2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă încheierea cu numitul Demeter Dénes a unui contract de păşunat, potrivit clauzelor cuprinse în contractul anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă încheierea cu numitul Fazakas Zoltán a unui contract de păşunat, potrivit clauzelor cuprinse în contractul anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se aprobă încheierea cu numitul Simon Gheorghe a unui contract de păşunat, potrivit clauzelor cuprinse în contractul anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Se aprobă încheierea cu numitul Ötvös Moise a unui contract de păşunat, potrivit clauzelor cuprinse în contractul anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. – Se aprobă încheierea cu crescătorii de animale din satul Chilieni a unui contract de păşunat, potrivit clauzelor cuprinse în contractul anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. – Se aprobă încheierea cu crescătorii de animale din satul Coşeni a unui contract de păşunat, potrivit clauzelor cuprinse în contractul anexa nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 7. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Păduri, Păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    Csatlós László

    

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar

Hengán Hajnal
  

 

Anexe la H.C.L. nr. 150/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină