Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  144/2014

privind trecerea în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe a imobilului situat în B-dul Grigore Bălan nr. 31 şi transmiterea dreptului de administrare al imobilului în cauză în favoarea Căminului “Zathureczky Berta Otthon”

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25.101/22.05.2014 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 867-870 din Codul civil;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă trecerea în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, al imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe B-dul Grigore Bălan nr. 31, identificat în CF nr.24386 Sfântu Gheorghe, nr. top 2762/1/c/2/2/4/a/1, 2762/1/c/2/2/4/b/1, 2762/4/1, 2762/3/1, 2762/2/a/2/1 teren şi cad. C1 top 2762/4/1 clădire centru socio-medical “Zathureczky Berta”.
ART. 2. - (1) Se aprobă transmiterea dreptului de administrare al imobilului identificat în art. 1 în favoarea Căminului “Zathureczky Berta Otthon”, persoană juridică, subordonată Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, conform Contractului de administrare, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă;
ART. 3. - Inventarul domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin HG 975/2002, se va modifica în sensul prevederilor art. 1, în condiţiile legii.
ART. 4. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Patrimoniu, Compartimentului Contabilitate, Biroul Impozite şi Taxe Persoane Juridice din cardul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
 


Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2014

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    Csatlós László

    

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar

Hengán Hajnal
  

 

Anexă la H.C.L. nr. 144/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină