Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  147/2014

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe care aparţin domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi care au fost prelungite potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2009

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, la şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25.080/2014 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2007, prin care s-au preluat din concesiunea S.C. „Gospodărie Comunală” S.A. în gestiunea directă a Municipiului Sfântu Gheorghe organizarea şi defăşurarea activităţii de administrare, închiriere, întreţinerea, repararea şi reabilitarea fondului locativ aflat în proprietatea municipiului.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 a locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d coroborat cu alin. (6) lit. a pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1.
- Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect spaţii cu destinaţia de locuinţe, prelungite în baza dispoziţiilor O.U.G. nr. 44/2009 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, aflate în domeniul privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru o perioadă de 1 an.
ART. 2. - În situaţia în care în perioada de 1 an, stabilită prin art. 1, vor apărea noi norme speciale de reglementare a prelungirii duratei contractelor de închiriere, prezenta hotărâre îşi va înceta aplicabilitatea, cu consecinţa modificării contractelor de închiriere potrivit noilor reglementări.
ART. 3 - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe la 29 mai 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    Csatlós László

    

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar

Hengán Hajnal
  

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină