Sâmbătă, 29. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  157/2014
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 28/2014 privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe teritoriul administrativ
al municipiului Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23.682/2014 al Poliţiei Locale Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 391.874/2014 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna – Serviciul Rutier, prin care se acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 5 alin. (7), art. 71 alin. (1) alin. (2) şi art. 128 alin. (1) lit. d din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 1, art. 2 alin. (2), art. 4, art. 8 alin. (2) lit. d din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) şi art. 7 din Legea nr. 155/2010 - legea poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 alin. (2) lit. b din H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 50/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 28/2014 privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
I. Titlul Hotărârii Consiliului local va avea următorul cuprins:
„Hotărârea nr. 28/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru întreţinerea străzilor şi reglementarea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe.”
II. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„ART. 1. – (1) Începând cu data de 01.04.2014, circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe se va efectua numai în baza unei autorizaţii speciale de acces a vehiculelor cu tracţiune animală.
(2) Se exceptează de la aplicarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) teritoriul administrativ al satelor aparţinătoare Chilieni şi Coşeni.”
III. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
,,ART. 2. – (1) Proprietarii/deţinătorii de vehicule cu tracţiune animală care desfăşoară activităţi agricole, forestiere, sau participă la activităţi cu caracter sportiv, turistic, ceremonii şi târguri pot obţine autorizaţia prevăzută la art. 1 de la Direcţia Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
(2) Proprietarii/deţinătorii de vehicule cu tracţiune animală menţionaţi la alin. (1) pot circula pe rutele şi traseele stabilite prin autorizaţia specială numai în intervalul orar 06:00-20:00.
(3) Trăsurile şi atelajele cu tracţiune animală vor fi obligatoriu echipate cu colectoare de fecale, coşuri pentru furaje, mătură şi lopată.
(4) Conducătorii trăsurilor şi atelajelor cu tracţiune animală vor curăţa din proprie iniţiativă drumul sau trotuarele murdărite de către acestea, sub sancţiunea aplicării prevederilor art. 42 alin. (4) şi (5) din H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe.”
IV. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
,,ART. 4. – (1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 lei la 300 lei pentru persoane fizice şi de la 200 lei la 600 lei pentru persoanele juridice.
(2) Concomitent cu aplicarea sancţiunii contravenţionale, agentul constatator dispune şi măsura tehnico-administrativă de reţinere în custodie a vehiculului cu tracţiune animală pănă la achitarea amenzii şi plata taxei de transport, depozitare şi pază a vehiculului.”
V. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
,,ART. 5. – Vehiculele reţinute în condiţiile art. 4 vor fi transportate şi depozitate la Serviciul de Gospodărire a Domeniului Public, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Arcuşului, nr. 4, putând fi recuperate de către proprietarii/deţinătorii legali într-un termen de 15 zile calendaristice de la data ridicării acestora, numai după ce se face dovada achitării amenzii contravenţionale aplicate potrivit art. 4 din prezenta hotărâre, precum şi a unei taxe de 200 lei/zi reprezentând cheltuieli de transport, depozitare şi pază a acestora.”
VI. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
,,ART. 6. – În situaţia în care proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului nu-şi recuperează vehiculul în condiţiile art. 5, vehiculul în cauză se declară abandonat şi trecut în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, urmând să fie valorificat, în condiţiile legii.”
VII. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:
„ART. 7. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute în prezenta hotărâre se face de către poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sprijinul agenţilor de poliţie din cadrul Biroului rutier al Poliţiei Municipiului Sfântu Gheorghe, a ofiţerilor şi subofiţerilor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Covasna şi a angajaţilor Direcţiei Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.”
VIII. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:
„ART. 10. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi Poliţia Locală a municipiului Sfântu Gheorghe.”
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi Poliţia Locală a municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2014.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

  Csatlós László   

      

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar
  Hengán Hajnal
  

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină