Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  140/2014
privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15.819/28.03.2014 al Direcţiei de urbanism din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finaţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
        Zona A – Centrul administrativ şi cultural, respectiv Staţiunea Şugaş Băi şi satele aparţinătoare;
        Zona B – Zona mediană;
        Zona C – Zona de locuinţe şi zona industrială;
        Zona D – Zona periferică.
ART. 2. - Harta cu zonificarea municipiului şi lista străzilor pe zone constituie anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 137/2010 privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu  Gheorghe, se abrogă.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municpiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2014.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

  Csatlós László   

      

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar
  Hengán Hajnal
  

 

Anexă nr. 1. la H.C.L. nr. 140/2014

Anexă nr. 2. la H.C.L. nr. 140/2014

Anexă nr. 3. la H.C.L. nr. 140/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină