Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  141/2014

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 22.845/2014 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finaţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Titlul IX din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
   


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
I. În capitolul „Alte taxe” din anexa nr. 1, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 26, cu următorul cuprins:
„26. Centrul de Agrement Şugaş-Băi

 

Nr. crt.

Tip serviciu

Tip taxă/venit

Tip bilet

Preţ (lei)

Mod de încasare

1.

Centru de Agrement

Taxă de acces

Standard

10,00

Bilet tip brăţară

2.

Centru de Agrement

Taxă de acces

Elevi, studenţi, pensionari

5,00

Bilet tip brăţară

3.

Centru de Agrement

Taxă de acces

Preşcolari, persoane cu dizabilităţi

3,00

Bilet tip brăţară

 

II. În anexa nr. 8 după subcapitolul 27, se introduce un nou subcapitol, subcapitolul II.127, cu următorul cuprins:
„II.127 Funcţionarea centrului de Agrement Şugaş-Băi
Art. 51.1 – (1) Intrarea în Centrul de agrement din Şugaş-Băi se face după plata taxei de intrare şi primirea brăţării speciale care se aplică pe încheietura mâinii înaintea intrării în incinta centrului.
(2) Centrul de agrement va fi deschis publicului după cum urmează:
Luni – duminică între orele 11 – 19.
(3) Sumele încasate vor fi depuse la Direcţia Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe.”
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Sport şi Agrement, Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2014.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

  Csatlós László   

      

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar
  Hengán Hajnal
  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină