Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  110/2014

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 31/2014 privind aprobarea Schemei
 de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, pe anul 2014Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20.632/2014 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finaţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din OUG nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată prin Legea nr. 137/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, pe anul 2014, după cum urmează:
I. Preambulul Hotărârii Consiliului local nr. 31/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, pe anul 2014, astfel:
„Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 25 alin. (3) lit. a din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din OUG nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată prin Legea nr. 137/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;”
II. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
”ART. 2. - Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013.”
III. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
”ART. 3. - Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.”
IV. Articolul 3 al Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, anexă la hotărâre, va avea următorul cuprins:
”Art. 3. PROCEDURA ÎN FAŢA COMISIEI EUROPENE
Prezenta schemă de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.”
V. Litera c al articolului 4 din Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, anexă la hotărâre, va avea următorul cuprins:
”Art. 4. BAZA LEGALĂ
...
c) Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013.
... .”
VI. Articolul 5 al Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, anexă la hotărâre, se modifică după cum urmează:
”Art. 5. DEFINIŢII
- Ajutoare de minimis reprezintă ajutoarele acordate unei entităţi care desfăşoară o activitate economică, într-o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, care nu depăşesc valoarea de 200.000 Euro, respectiv 100.000 Euro în cazul sectorului transportului rutier;
- Întreprinderea mijlocie este întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro;
- În cadrul categoriei IMM întreprinderea mică este întreprinderea care are între 10 şi 49 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 10 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţine active totale ce nu depăşesc echivalentul în lei a 10 milioane euro;
- În cadrul categoriei IMM microîntreprinderea este întreprinderea care până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 2 milioane euro. Încadrarea în categoria IMM se va face în funcţie de cele 3 tipuri de întreprinderi: autonome, legate şi partenere, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, ce a preluat prevederile Recomandării Comisiei Europene nr. 361 din data de 6 mai 2003 privind definiţia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L 124/20.05.2003;
- Întreprindere unică – conceptul include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
(1) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
(2) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(3) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(4) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţiilor întreprinderii respective.
Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la punctele (1)-(4) sunt considerate întreprinderi unice.
- Rata de actualizare este rata de referinţă stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de web: www.ajutordestat.ro;
- Numărul mediu anual de salariaţi se determină pe baza Registrului general de evidenţă a salariaţilor, întocmit şi completat conform prevederilor legale în vigoare şi corespunde numărului mediu de persoane angajate în întreprindere în cursul anului, determinat pe bază lunară;
- Întreprindere în dificultate este considerată o întreprindere care se află în oricare din următoarele situaţii:
(a)    o societate cu răspundere limitată în care mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni;                 
(b)    o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, atunci când mai mult jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni;                                                                              
(c)    indiferent de tipul societăţii comerciale în cauză, în cazul în care îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru a face obiectul procedurilor colective de insolvenţă;
- Produsele agricole sunt produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepţia produselor pescăreşti şi de acvacultură, reglementate de Regulamentul CE nr. 104/2000, a produselor clasificate la codurile NC 4502, 4503 şi 4504 (articole din plută) şi a produselor care imită sau înlocuiesc laptele şi produsele lactate, menţionate în Regulamentul CE nr. 1234/2007;
- Procesarea produselor agricole reprezintă orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol, care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepţia activităţilor realizate în exploataţii agricole, necesare pentru pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare;
 - Comercializarea produselor agricole este definită ca fiind deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau operatori şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care aceasta are loc în locaţii distincte, rezervate în acest scop;
 - Furnizorul de ajutor de minimis - Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
- Administratorul schemei de minimis – Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna.”
VII. Articolul 6 din Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, va avea următorul cuprins:
„Art. 6. DOMENIUL DE APLICARE
(1) Prin această schemă se pot acorda ajutoare de minimis întreprinderilor mici şi mijlocii cu sediul social în municipiul Sfântu Gheorghe, care activează în toate sectoarele economiei, cu excepţia:
a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat;
c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în procesarea şi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, în următoarele cazuri:
•    atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză, achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
•    atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari.
d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarelor subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate;
f) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1407/2002;
g) ajutoarelor pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor;
h) ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate.
(2) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alineatul (1) literele (a), (b) sau (c), cât şi în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia ca furnizorul de ajutor de stat să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţlor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.”
VIII. Litera d şi l a articolul 7 din Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, vor avea următorul cuprins:
”Art. 7. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU SOLICITANŢI
    ...
d) solicitantul este plătitor de impozite şi taxe locale pentru clădiri localizate pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe, şi impozitul datorat pe aceste clădiri să nu cadă sub incidenţa cotelor de impozit majorate, pentru anul fiscal 2014, conform prevederilor art. 253 alin. (6) şi (9) al Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal.
...
l) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care activează în sectorul transporturilor). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare.”
...
IX. Alineatul (1) al articolului 8 din Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, se completează cu un nou punct şi va avea următorul cuprins:
”Art. 8. CHELTUIELI ELIGIBILE
...
    - orice alte reparaţii şi investiţii aferente clădirilor deţinute în proprietate/chirie/leasing de solicitant, pentru care aceasta are obligaţia de a plăti impozit pe clădiri.
...”.
X. Alineatul (4)1 al articolului 8 din Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, se completează cu un nou punct, şi va avea următorul cuprins:
”- solicitantul solicită ajutorul de minimis, în anul 2014, exclusiv sau parţial pentru lucrări de reabilitare faţade aliniate cu o stradă, în valoare de cel puţin 10.000 lei, ale unor clădiri situate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, deţinute de solicitant în proprietate/chirie/leasing, pentru care aceasta are obligaţia de a plăti impozit pe clădiri (în cazul în care lucrarea de reabilitare fațadă nu necesită autorizaţie de construcţie, solicitantul va justifica lucrarea cu fotografii efectuate înainte şi după terminarea lucrării).”
XI. Alineatul (14) al articolului 9 din Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, se abrogă.
XII. Articolul 9 al Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, anexă la hotărâre, se completează cu două noi alineate, alineatele (20) şi (21), cu următorul cuprins:
”(20) Cererile de tragere nu vor fi aprobate, dacă solicitantul se află sub inspecţie fiscală din partea Direcţiei Finanţe Publice Municipale a Municipiului Sfântu Gheorghe. În această situaţie Cererea de tragere va fi aprobată numai după terminarea inspecţiei fiscale şi emiterea unui nou certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către bugetul local. În cazul în care, cu ocazia inspecţiei fiscale, s-au stabilit erori cu privire la declararea şi/sau calculul impozitului pe clădiri, atunci comisia mixtă va recalcula sumele la care solicitantul are dreptul, în funcţie de constatările inspecției fiscale, şi va aproba cererea de tragere în concordanţă cu sumele recalculate.”
(21) Cererile de tragere, care au ca obiect şi lucrări de investiții efectuate asupra clădirilor, vor fi aprobate numai după ce solicitantul prezintă o adeverinţă emisă de Direcţia Finanţe Publice Municipale a Municipiului Sfântu Gheorghe, din care să rezulte că aceste investiţii au fost incluse în valoarea clădirii şi valoarea de impozitare a fost modificată corespunzător.”
XIII. După articolul 9 al Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, se introduce un nou articol, articolul 91 , cu următorul cuprins:
”Art. 91. Acordarea ajutoarelor de minimis prin prezenta schemă se va face numai cu respectarea următoarelor condiţii:
(1) Administratorul schemei va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile.
(2) Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei.
(3) Ajutorul se acordă agenţilor economici în limita sumei reprezentată de pragul de minimis, astfel:
•    Valoarea brută totală  a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei  a 200.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.
•    Pentru agenţii economici care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.
•    Valoarea ajutorului de minimis se actualizează la valoarea de la momentul acordării, pe baza ratei de referinţă publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.
(4) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru întreprinderile unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.
(5) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 87 (1) din Tratatul CE acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.
(6) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare
toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.
(7) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.”
XIV. Articolul 10 al Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, anexă la hotărâre, va avea următorul cuprins:
”Art. 10. DURATA SCHEMEI
Prezenta schemă de minimis se aplică de la data intrării în vigoare până la data de 31.12.2014 inclusiv, cu posibilitatea prelungirii acesteia.”
XV. Articolul 13 al Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna va avea următorul cuprins:
”Art. 13. TRANSPARENŢA, MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA AJUTOARELOR DE STAT
(1) În cazul în care proiectul este eligibil pentru a primi o finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, administratorul schemei de ajutor de minimis comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul CE nr. 1407/2013, prin menţionarea titlului acestuia şi a numărului de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul furnizorului (se va indica site-ul)
(3) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.
(4) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat
(5) Furnizorul de ajutor de minimis, prin Direcţia Finanţe Publice Municipale, poate efectua verificări ulterioare cu privire la respectarea condiţiilor schemei de ajutor de minimis pe un termen de 5 ani de la data acordării ajutorului de minimis.
(6) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
(7) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
(8) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
(9) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
(10) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.
(11) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schema în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 al O.U.G nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 137/2007 referitoare la procedura de pregătire a notificării şi informării.
(12) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
(13) Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de minimis, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.”
XVI. Pe tot parcursul Hotărârii Consiliului local nr. 31/2014 sintagma”deţinute în proprietate de solicitant” se înlocuieşte cu ”deţinute în proprietate/chirie/leasing de către solicitant, pentru care aceasta are obligaţia de a plăti impozit pe clădiri”.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia Finanţe Publice Municipale şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 30 aprilie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

      Bálint Iosif

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină