Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  132/2014

privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, derulat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19.137/15.04.2014 al Biroului de proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, derulat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
Având în vedere Ordinul nr. 98 din 27 ianuarie 2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă Nota justificativă nr. 199/17.03.2014 privind necesitatea achiziţiei de materiale şi echipamente pentru căminul pentru persoane vârstnice, elaborată de Căminul „Zathureczky Berta”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – (1) Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de beneficiar, la Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, derulat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(2) Solicitarea de finanţare se va depune pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile pentru achiziţia unor consumabile necesare îngrijirii personale curente şi a unor echipamente şi dispozitive medicale, respectiv de terapie ocupaţională necesare pentru funcţionarea Căminului „Zathureczky Berta”, cămin pentru persoane vârstnice din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 95.000,00 lei, fără aport propriu, precum şi eventualele cheltuieli neeligibile sau imprevizibile conexe.
ART. 4. – Se aprobă Lista obiectelor de achiziţie pentru care se solicită finanţarea din program, precum şi cantitatea estimată pentru fiecare obiect în parte, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. – Beneficiarul proiectului se angajează să utilizeze materialele şi echipamentele achiziţionate cu finanţare din program numai pentru dotarea „Căminului Zathureczky Berta”, cămin pentru persoane vârstnice şi beneficiarii acestuia.
ART. 6. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează dl. viceprimar Tischler Ferenc, d-na Klárik Mária Antónia, directorul Căminului „Zathureczky Berta” şi Biroul Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 30 aprilie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

      Bálint Iosif

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 132/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină