Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  130/2014

privind aprobarea încheierii unui antecontract de vânzare- cumpărare cu Societatea Comercială de Turism şi Agrement „OLTUL” S.A. având ca obiect pact de optiune cu promisiune bilaterală de vânzare - cumpărare a imobilului „Hotel Bodoc” situat în municipiul Sfântu Gheorghe.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 21384/30.04.2014 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 4721/2014 întocmit de S.C. NOVITAS S.R.L.;
Având în vedere Procesul verbal de negociere încheiat la data de 29.04.2014 între reprezantantul S.C. TURISM ŞI AGREMENT OLTUL S.A. cu sediul social în municipiul Sfântu Gheorghe şi reprezentanţii muncipiului Sfântu Gheorghe;  
Având în vedere referatele Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 1668 şi art. 1669 din Codul civil;   
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui antecontract de vânzare- cumpărare cu Societatea Comercială de Turism şi Agrement „OLTUL” S.A. cu sediul social în municipiul Sfântu Gheorghe, având ca obiect pact de opţiune cu promisiunea bilaterală de vânzare - cumpărare a imobilului „Hotel Bodoc” situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, înscris în CF nr. 33617 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 33617 şi nr. 33617 C1, în suprafaţă de 6161 mp, în condiţiile proiectului antecontractului de vânzare- cumpărare, anexă la prezenta, din care face parte integrantă.  
ART. 2. - Antecontractul de vânzare - cumpărare în formă autentică se va încheia în termen de 7 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei.  
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Juridic şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 30 aprilie 2014

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

      Bálint Iosif

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 130/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină