Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  118/2014

privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în str. Császár Bálint,
bl. 7, sc. A, ap. 3, în favoarea Agenţiei Naţionale Antidrog

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19173/15.04.2013 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 19.585/16.04.2014 a Universităţii Babeş - Bolyai, Facultatea de Ştiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării, prin care renunţă la folosinţa gratuită asupra apartamentului;
Având în vedere solicitarea Agenţiei Naţionale Antidrog cu nr. 19166/15.04.2014 şi cererea nr. 10229/26.02.2014 a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L nr. 228/2007 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. „Gospodărie Comunală” S.A. Sfântu Gheorghe;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă revocarea dreptului de folosinţă gratuită asupra imobilului situat în str. Császár Bálint, bl. 7, sc. A, ap. 3, transmis în favoarea Universităţii Babeş – Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării în baza H.C.L. nr. 52/2012;
ART. 2. - Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu destinaţia de locuinţă, situat în str. Császár Bálint, bl. 7, sc A, ap.3, în suprafaţă de 50,53 mp, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, în favoarea Agenţiei Naţională Antidrog în vederea desfăşurării în municipiul Sfântu Gheorghe a activităţilor specifice de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Covasna.
ART. 3. - Se aprobă proiectul contractului de comodat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 30 aprilie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

      Bálint Iosif

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 118/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină