Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  121/2014

privind aprobarea criteriilor de punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor cu chirie, construite din fondul locativ de stat şi din cele aflate în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19171/15.04.2014 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere art. 30 din H.G. nr. 1275/2000 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă Criteriile de punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor cu chirie, construite din fondul locativ de stat şi din cele aflate în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, pe baza Legii nr. 114/1996, republicată şi a H.G. nr. 1275/2000 cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Persoanele interesate pot depune cereri pentru dobândirea cu chirie a unei locuinţe construite din fond locativ de stat şi din cele aflate în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe până la data de 01.06.2014, inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
ART. 3. - Se stabilesc măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de locuinţe prevăzute în Anexa 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă
ART. 4. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2007 privind aprobarea criteriilor de punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate la repartiţia locuinţelor din fndul locativ de stat, se abrogă.
ART. 5. – Cu aplicarea hotărâri se încredinţează comisia de analiză a cererilor numită prin dispoziţie de primar şi Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitri Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe la data de 30 aprilie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

      Bálint Iosif

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 121/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină