Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  123/2014

privind dezlipirea unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe,
str. Gödri Ferenc fn.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17.580/07.04.2014 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Notificarea nr. 78/2002 depusă de numitul Papp Gheza;
În baza prevederilor art. 879 din Codul Civil şi al Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă înscrierea dreptului de proprietate privată a municipiului  Sfântu Gheorghe şi dreptul de administrare a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, asupra terenului situat în str. Gödri Ferenc fn, proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Popular al oraşului Sfântu Gheorghe, înscris în C.F. nr. 28591 Sfântu Gheorghe, sub nr.top. 134/7/2/1/2/4, în suprafaţă de 253 mp.
ART. 2. - Se aprobă dezlipirea terenului situat în str. Gödri Ferenc fn, înscris în C.F. nr. 28591 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 134/7/2/1/2/4, în suprafaţă de 253 mp, pe două loturi, potrivit documentaţiei cadastrale elaborată de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos topograf, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
- lotul nr 1 cu nr. cad. 37255, în suprafaţă de 133 mp. cu situaţia juridică neschimbată;
 - lotul nr 2 cu nr. cad. 37256, în suprafaţă de 120 mp, face obiectul restituirii în baza Legii nr. 10/2001.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe la, 30 aprilie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

      Bálint Iosif

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 123/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină