Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  103/2014

privind novarea Contractului de execuţie de lurări nr. 8585/27.12.2007,
încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Baumeister S.R.L.

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16.735/2014 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Proiectul de finanţare derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă, apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013;
În baza prevederilor art. 1609 alin. (2) din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă novarea Contractului de execuţie de lucrări nr. 8.585 din 27.12.2007, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. Baumeister S.R.L, novat prin Contractul de novaţie subiectivă nr. 2026/21.09.2011, către Grupul Şcolar Kós Károly, având ca obiect “Lucrări de reparaţii capitale şi construire campus şcolar Kós Károly”.
(2) Condiţiile şi termenii novaţiei sunt cuprinşi în Contractul de novaţie, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe cu semnarea Contractului de novaţie prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 04 aprilie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

      Bálint Iosif

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 103/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină