Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  90/2014

privind delegarea dreptului de administrare asupra unor spaţii cu destinaţia de locuinţă de serviciu, din domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, în favoarea Spitalului Judeţean de urgenţă ”Dr. Fogolyán Kristóf”

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14.524/21.03.2014 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 3.257/2014 a Spitalului Judeţean de urgenţă ”Dr. Fogolyán Kristóf”, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 14.162/19.03.2014;
Având în vedere Avizul conform nr. 1.501/11.01.2013 al Ministerului Educaţiei Cercetării tineretului şi Sportului;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere poz. nr. 483 şi 484 din Anexa nr. 2 la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 867 şi art. 868 din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 1 şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă radierea dreptului de folosinţă înscrisă în favoarea Grădiniţei de copii cu program prelungit nr. 10 (Pinocchio) în C.F. nr. 25789-C1-U6 Sfântu Gheorghe, C.F. nr. 25789-C1-U7 Sfântu Gheorghe, C.F. nr. 25789-C1-U8 Sfântu Gheorghe, bl. nr. 12, sc. C, şi C.F. nr. 23344-C1-U14 Sfântu Gheorghe C.F. nr. 23344-C1-U15 Sfântu Gheorghe C.F. nr. 23344-C1-U16 Sfântu Gheorghe;
ART. 2. - Se aprobă delegarea dreptului de administrare asupra unor spaţii cu destinaţia de locuinţă de serviciu, identificate în C.F. nr. 25789-C1-U8 Sfântu Gheorghe, C.F. nr. 25789-C1-U7 Sfântu Gheorghe situate în str. Daliei, bl. nr. 12, sc. C, şi C.F. nr. 23344-C1-U14 Sfântu Gheorghe situat în str. Daliei, bl. 12 sc. D, conform clauzelor cuprinse în contractul de administrare, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.    
ART. 3.
- Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrinomiu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe precum şi Spitalul Judeţean de urgenţă ”Dr. Fogolyán Kristóf” din municipiul Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

            Zsigmond József       

                 
       În lipsa acestuia, consilier local:

        Tischler Ferenc
        Csatlós László
      Bálint Iosif

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 90/2014
 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină