Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  100/2014

privind sprijinirea dotării unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat cu table interactive

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14.915/2014 al Biroul de imagine, organizare evenimente şi tourinfo din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 14.912/2014 a d-lui consilier local, Miklós Zoltán;
Având în vedere Formularul de înscriere la concursul „Oraşul reciclării” transmis în data de 15.11.2013;
Având în vedere adresa nr. 3927/20.03.2014 privind intenţia asocierii a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe cu Municipiul Sfântu Gheorghe în vederea organizării unui concurs de colectare selectivă a deşeurilor;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă, şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 1 şi 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă sprijinirea unităţilor de învăţământ de stat – primar, gimnazial şi liceal – din Sfântu Gheorghe în vederea dotării cu table interactive sau videoproiectoare, după caz, în limita fondului de 100.000 de lei pe anul 2014, în următoarele condiţii:
a) Unităţile de învăţământ identificate la alin. (1) care fac dovada comenzii, precum şi a achitării din venituri proprii a unui avans de 50% din preţul tablei interactive sau videoproiectorului, după caz, vor beneficia din partea Municipiului Sfântu Gheorghe de o cofinanţare de 50%, dar nu mai mult de 6000 de lei pe tablă sau videoproiector, după caz.
b) Unităţile de învăţământ şi clasele şcolare pot participa la „Concursul de colectare selectivă în unităţi de învăţământ, Sfântu Gheorghe, având ca premii table interactive sau videoproiectoare, după caz.
ART. 2. - Se aprobă Regulamentul „Concursului de colectare selectivă în unităţi de învăţământ, Sfântu Gheorghe”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă încheierea unui contract de parteneriat între Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe în vederea organizării în comun a „Concursului de colectare selectivă în unităţi de învăţământ, Sfântu Gheorghe”, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul de contract de parteneriat, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează, Biroul de Imagine, Organizare Evenimente şi Tourinfo, Direcţia Economică şi Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

            Zsigmond József       

                 
       În lipsa acestuia, consilier local:

        Tischler Ferenc
        Csatlós László
      Bálint Iosif

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

 Anexă la H.C.L. nr. 100/2014
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină