Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  98/2014

privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013 a Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13.484/2014 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea nr. 15/2014 al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2013 al Casei de cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul motivat nr. 12.9821/2014 asupra rezultatului obţinut în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013 de domnul Dulányi Balogh Aladár managerul Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, în urma evaluării, elaborat de Comisia de evaluare a managementului pe anul 2013 a Casei de cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe;   
Având în vedere prevederile art. 42 alin. (4) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă rezultatul final al evaluării managementului Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, prezentat în Raportul motivat nr. 12.982/2014 al Comisiei de evaluare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Rezultatul final al evaluării anuale poate fi atacat în justiţie, în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Viceprimarul municipiului d-na Sztakics Éva-Judit, Compartimentul de Resurse Umane şi Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi domnul Dulányi Balogh Aladár, managerul Casei de Cultură “Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

            Zsigmond József       

                 
       În lipsa acestuia, consilier local:

        Tischler Ferenc
        Csatlós László
      Bálint Iosif

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 98/2014

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină