Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  83/2014

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe,
 precum şi al unităţilor subordonateConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4.742/2014 al Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Luând în considerare Avizul A.N.F.P. nr. 8756/2014 privind funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, înregistrat la Primăria municipiului Sfântu Gheorghecu nr. 14.172/20.03.2014;
Având în vedere H.C.L. nr. 23/2014 privind aprobarea bugetului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014;
Având în vedere Ordinul Prefectului nr. 79/2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi prevăzut de O.U.G. nr. 63/2010, la nivelul judeţului Covasna, înregistrat la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 11.395/04.03.2014;
Având în vedere Propunererile nr. 10540/2014 şi nr. 13740/2014 a d-lui Antal Árpád-András, Primarul municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Propunerea nr. 10.542/2014 înaintată de d-na Sztakics Éva - Judit, Viceprimar al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul nr. 41.725/2014 înaintat de d-na Józsa Emese, Directorul executiv din cadrul Direcţiei finanţe publice municipale;
Având în vedere Referatul nr. 4115/2014 înaintat de dl. Biró László, Director executiv din cadrul Direcţiei de gospodărire comunală;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finaţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere art. 107 din Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 martie 2014, potrivit anexelor nr. 1-6 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Dl. Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statul de funcţii cu încadrarea nominală a personalului, potrivit statului de funcţii aprobat.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

            Zsigmond József       

                 
       În lipsa acestuia, consilier local:

        Tischler Ferenc
        Csatlós László
      Bálint Iosif

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 83/2014
 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină