Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  86/2014

privind instituirea unor măsuri în vederea organizării Târgului
Zilelor Sfântu Gheorghe 2014


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14.793/2014 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – (1) Se stabileşte perioada de desfăşurare a Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2014, pentru data de 1-4 mai.
(2) Se aprobă planul de amenajare al Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2014, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se stabilesc taxele speciale pentru ocuparea temporară a domeniului public din centrul municipiului Sfântu Gheorghe, cu ocazia Târgului Zilelor Sfântu Gheorghe 2014, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – (1)“Târgul Zilelor Sfântu Gheorghe 2014” va fi coordonat de funcţionarul împuternicit prin dispoziţie de primar, în colaborare cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, prin sectorul de Administrare a Pieţelor.
(2) S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe va organiza târgul şi va asigura echipamentele tehnice necesare derulării acestui eveniment.
ART. 4. – Dreptul de ocupare a domeniului public pentru standuri de comerţ cu amănuntul se dobândeşte în baza licitaţiei organizate conform Regulamentului de licitaţie, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. – Dreptul de ocupare a domeniului public pentru miniparcuri de distracţie se dobândeşte în baza licitaţiei organizate conform Regulamentului de licitaţie, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - Veniturile realizate în baza prezentei hotărâri se vor utiliza exclusiv prin Casa de Cultură „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, pentru suportarea cheltuielilor prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 7.- Cu asigurarea executării prezentei hotărâri, se încredinţează dl. Czimbalmos Kozma Csaba, administrator public al municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 27 martie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

            Zsigmond József       

                 
       În lipsa acestuia, consilier local:

        Tischler Ferenc
        Csatlós László
      Bálint Iosif

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

 Anexă la H.C.L. nr. 86/2014
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină