Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 72/2014

privind aprobarea proiectului „Înfiinţarea Centrului de informare şi consiliere
 pentru tinerii în situaţie de risc din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a
cheltuielilor legate de proiectConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere prevederile Apelului de proiecte Sinergii pentru viitor-tineri în situaţie de risc în cadrul „Programului RO 10 Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerera inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului al „Programului RO 10 Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerera inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, ediţia 2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. b, alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit.a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă aplicarea Municipiului Sfântu Gheorghe la „Programul RO 10 Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerera inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, Apelul de proiecte Sinergii pentru viitor-tineri în situaţie de risc, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.
ART. 2.- Se aprobă proiectul „Înfiinţarea Centrului de informare şi consiliere pentru tineri în situaţie de risc din Sfântu Gheorghe”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
ART. 3. - Se aprobă cheltuielile legate de proiect: valoarea totală a proiectului:1.666.067,92 lei, valoarea eligibilă a proiectului: 1.666.067,92 lei, fără aport  propriu la cheltuielile eligibile din partea municipiului Sfântu Gheorghe, care se angajează la acoperirea tuturor cheltuielilor neeligibile şi conexe apărute pe parcursul implementării proiectului.
ART. 4. - Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului a imobilului, teren şi construcţii, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, evidenţiat în C.F. nr. 23502-C1-U1 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 803/3/2/IX BD/XVIII C, 797/2/IX BD/XVIII C, 803/1/IX BD/XVIII C Spaţiu administrativ compus la parter din: cu 5 birouri, sala operativă, sala depuneri, 2 grupuri sanitare, hol cu scară, casa scării, 3 depozite, 2 coridoare, 4 case, tezauri descărcare valori, tablou electric, windfang, cabina portar; terasă acoperită, rampă de acces; etajul: compus din 15 birouri, hol, 3 depozite, 2 coridoare, 2 grupuri sanitare, sala de şedinţă, magazie, camera acumulatori şi tampon, în suprafaţă utilă de 1311 mp, cu cota de participare la părţile comune în 384/1006 parte şi din terenul evidenţiat în C.F. nr. 23.502 Sfântu Gheorghe în cotă de 384/1006 parte.
ART. 5. - Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Direcţia de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe, în vederea implementării şi, după caz, asigurării administrării post implementare a Proiectului „Înfiinţarea Centrului de Informare şi consiliere pentru tineri în situaţii de risc din Sfântu Gheorghe”, conform clauzelor cuprinse în proiectul acordului de parteneriat, anexă la prezenta Hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit, dl. viceprimar Tischler Ferenc şi Biroul Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, 13 martie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                             Zsigmond József                            

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

 Anexă la H.C.L. nr. 72/2014
 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină