Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 73/2014

privind aprobarea proiectului „Incluziune socială-şansă pentru copii aflaţi
în situaţie de risc” şi a cheltuielilor legate de proiect


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Scrisoarea de intenţie nr. 12-10132/03.03.2014 a Caritas Asistenţă Socială, înregistrată cu nr. 11.205/03.03.2014 la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Apelului de proiecte Sinergii pentru viitor-copii în situaţie de risc în cadrul „Programului RO 10 Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerera inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului al „Programului RO 10 Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerera inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, ediţia 2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă aplicarea municipiului Sfântu Gheorghe la „Programul RO 10 Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerera inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, Apelul de proiecte Sinergii pentru viitor-copii în situaţie de risc, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.
ART. 2. - Se aprobă proiectul „Incluziune socială-şansă pentru copiii aflaţi în situaţii de risc, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă cheltuielile legate de proiect: valoarea totală a proiectului: 2.651.261,00 lei, valoarea eligibilă a proiectului: 2.651.261,00 lei, fără aport propriu la cheltuielile eligibile din partea municipiului Sfântu Gheorghe, care se angajează la acoperirea tuturor cheltuielilor neeligibile şi conexe apărute pe parcursul implementării proiectului.
ART. 4. - Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii „Reamenajare şi reabilitare internat, etaj II şi III, Liceul
Tehnologic Kós Károly, parte integrantă a proiectului „Incluziune socială-şansă pentru copii aflaţi în situaţii de risc”, indicatorii tehnico-economici potrivit celor cuprinse în Proiectul nr. 8/2014, elaborat de BIA arh. Domahídi Ildikó, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială„ – Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia, în vederea implementării şi, după caz, asigurării administrării post implementare a Proiectului „Incluziune socială-şansă pentru copii aflaţi în situaţii de risc”, conform clauzelor cuprinse în proiectul acordului de parteneriat, anexă la prezenta Hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit, dl. viceprimar Tischler Ferenc şi Biroul Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, 13 martie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                             Zsigmond József                            

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

 Anexă la H.C.L. nr. 73/2014
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină