Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  77/2014

privind modificarea şi completarea HCL nr. 275/2009 privind aprobarea proiectului „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement în Şugaş-Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice-private” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13037/13.03.2014 al Biroului proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul Operaţional Regional 2007-2013, aprobat de Comisia Europeană şi lansat la nivel naţional în data de 13 iulie 2007;
În baza Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 5 din cadrul POR, Domeniul major de intervenţie 5.2.” Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”;
Având în vedere Dispoziţia de şantier nr. 6/2013 privind investiţia „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement Şugaş Băi, jud. Covasna” al dirigintelui de şantier Balaş Anna;
Având în vedere poz. 363 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea Proiectului „Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement în Sugaş-Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe, utilităţi publice - private”, cod SMIS 14870, aprobat prin H.C.L. nr. 275/2009, prin extinderea suprafeţei de intervenţie pentru realizarea obiectivului „teren pentru sporturi extreme” pe terenul domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, înscris în C.F. nr. 24.334 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 2233/1/2, ca urmare a modificărilor cauzate de necesitatea relocării cablurilor pentru acrobaţie.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit şi Biroul Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 20 martie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                             Zsigmond József                            

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină