Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  78/2014

privind instituirea programului de de burse pentru susţinerea studenţilor din
anii terminali cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 13.502/2014 a domnului consilier Zsigmond Jozsef;
Având în vedere Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1.
– Se aprobă instituirea programului multianual de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, care îşi pregătesc teza de licenţă, masterat sau doctorat în anul universitar în curs.
ART. 2. – Se aprobă Regulamentul de acordare a burselor, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – În cadrul Programului multianual de burse vor fi acordate burse pentru studenţii la licenţă, burse pentru studenţii la master şi burse pentru studenţii la doctorat.
ART. 4. – Pentru perioada mai - iulie 2014 se vor acorda un număr maxim de 25 de burse, în valoare de 300 lei/lună/persoană pentru studenţii la licenţă, 500 lei/persoană pentru studenţii la master şi 1000 lei/persoană pentru studenţii la doctorat, bugetul total al programului fiind de 75.000 lei, ce se va suporta din bugetul local, cap. 65.02 Învăţământ.
ART. 5. – Se constituie Comisia de evaluare a cererilor depuse pentru obţinerea burselor, în următoarea componenţă nominală:
1.    Sztakics Éva-Judit, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, preşedintele comisiei;
2.    Kondor Ágota, consilier local;
3.    Zsigmond József, consilier local;
4.    Mădălin Guruianu-Doru, consilier local;
5.    2 reprezentanţi ai Universităţii “Babeş-Bolyai”;
6.    reprezentantul Universităţii “Sapientia”.
ART. 6. – Comisia de soluţionare a contestaţiilor se va numi prin dispoziţie de primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 7. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează comisia de evaluare a burselor, precum şi Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
                               


Sfântu Gheorghe, la 20 martie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                             Zsigmond József                            

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 78/2014

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină