Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 HOTĂRÂREA NR.  70/2014
privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei Finanţelor Publice Judeţul Covasna în domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţa ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9901/2014 al Direcţiei de patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 


HOTĂRÂRE

 


ART. 1. - Se aprobă iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 12, judeţul Covasna, având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Covasna, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Prezenta Hotărâre se consideră cererea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, adresată Guvernului României, în vederea promovării unei Hotărâri de Guvern.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 27 februarie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                               Vargha Mihály-Béla                            

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 70/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină