Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  57/2014
privind numirea comisiei de cenzori la S.C. MULTI-TRANS S.A.
Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere adresa nr. 8.869/2014 al S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9361/2014 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 13 lit. b din Actul constitutiv al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b, art. 112, coroborate cu art. 159 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă numirea comisiei de cenzori a S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, începând cu data expirării mandatului membrilor fostei comisii de cenzori, respectiv de la data de 15.06.2013, în următoarea componenţă nominală:
1.    Szabó Csilla, cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Privighetorii nr. 23, judeţul Covasna;
2.    Borka Francisc, cu domiciliul Sfântu Gheorghe, str. Umbrei nr. 1, bl. 7, et. 2, ap. 11, judeţul Covasna;
3.    Ambarus Csilla, cu domiciliul Sfântu Gheorghe, str. Sporturilor nr. 7, bl. 6, sc. B, et. 3, ap. 15, Judeţul Covasna.
ART. 2. – Începând cu data de 01 martie 2014 se numeşte cenzorul supleant pe lângă Comisia de cenzori a S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, în persoana d-nei Szabó Mária-Magdolna, cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 bl. 15, sc. F, et. 5, ap. 13. judeţul Covasna, mandatul acestuia fiind valabil până la expirarea mandatului membrilor comisiei de cenzori.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun şi Consiliul de administraţie al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe la 27 februarie 2014

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                               Vargha Mihály-Béla                            

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină