Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

 HOTĂRÂREA NR.  47/2014
privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat pe str. Lt. Păiş David nr. 2, către S.C. CHARTA PRINT S.R.L.

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8929/19.02.2014 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 61.094/2013 a S.C. CHARTA PRINT S.R.L., cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe str. Ciucului nr. 130/A;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor S.C. CHARTA PRINT S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 8.928/19.02.2014;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 4.542/2013 întocmit de S.C. NOVITAS S.R.L.;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă transmiterea dreptului de proprietate, cu titlu de vânzare directă, asupra terenului intravilan proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat pe strada Lt. Păiş David nr. 2, identificat în C. F. nr. 28633 Sfântu Gheorghe, la A1, cu nr. cadastral 28633, teren construcţii, în suprafaţă totală de 722 mp., către S.C. CHARTA PRINT S.R.L., cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, proprietar tabular al construcţiilor înscrise la A1.1, A1.2. şi A1.3.
ART. 2. – Contractul de concesiune nr. 35976/05.08.2010, încheiat cu S.C. CHARTA PRINT S.R.L., va înceta începând cu data perfectării contractului de vânzare-cumpărare.
ART. 3. - (1) Preţul de vânzare al terenului reprezintă echivalentul în lei, potrivit cursului oficial leu/euro valabil la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare, a sumei de 7.900 Euro, valoare rezultată din Raportul de evaluare nr. 4.542/2013, întocmit de evaluatorii autorizaţi Mikó Zsuzsanna şi Mikó László, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Preţul terenului se va plăti integral la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică.
(3) Pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa Notarului public, se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Evaluare şi Evidenţa a Patrimoniului, Compartimentul Contabilitate, Biroul Impozite şi Taxe Persoane Juridice din cardul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 27 februarie 2014.
 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                               Vargha Mihály-Béla                            

   

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 47/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină