Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  53/2014
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării
Căminului “Zathureczky Berta”din municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 80/2014 al directorului Căminului “Zathureczky Berta”, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 9262/2014;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 18 alin. (3) şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată;
În baza prevederilor art. 8 alin. (3) H. G. nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă scutirea parţială de la plata contribuţiei lunare a beneficiarilor unităţii de asistenţă socială din cadrul Căminului “Zathureczky Berta” din municipiul Sfântu Gheorghe, identificaţi în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Diferenţa până la acoperirea valorii integrale a costului mediu lunar de întreţinere va fi suportată din bugetul Căminului “Zathureczky Berta” din municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează conducerea Căminului „Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
                           


Sfântu Gheorghe, la 27 februarie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                               Vargha Mihály-Béla                            

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 53/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină