Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


 

HOTĂRÂREA NR. 41/2014
privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Sfântu Gheorghe

 

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8843/2014 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
În baza prevederilor O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de aplicare ale acesteia aprobate prin H.G. nr.1059/2013;
Având în vedere dispoziţiile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2), lit.d şi alin. (6), lit. a, pct. 19 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – Se aprobă Studiul de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea serviciului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Se aprobă Caietul de sarcini privind concesionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului de Achiziţii Publice, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 19 februarie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                               Vargha Mihály-Béla                            

       În lipsa acestuia, consilier local:

      Sztakics Éva-Judit

      Tischler Ferenc

      Kelemen Szilárd-Péter

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 41/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină