Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

HOTĂRÂREA NR.  43/2014
privind solicitarea adresată ministrului educaţiei naţionale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinaţiei ansamblului de imobile situat pe strada Ciucului nr. 50 din Sfântu Gheorghe, în care a funcţionat fostul Grup Şcolar Agricol şi de Industrie Alimentară Sfântu Gheorghe, respectiv Extensia Universitară din Sfântu Gheorghe a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere poz. nr. 412 – 415 din Anexa nr. 2 la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărârea nr. 975/2002 al Guvernului României, privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 174/2011 privind revocarea dreptului de administrare al imobilului domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe de la Grupul Şcolar Agricol şi de Industrie Alimentară “Gámán János” Sfântu Gheorghe;
Având în vedere dispoziţiile art. 112 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa nr. 8488/18.02.2014 al Liceului Tehnologic “Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe şi Decizia nr. 102/2014 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se solicită ministrului educaţiei naţionale emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinaţiei ansamblului de imobile situat pe strada Ciucului nr. 50 din Sfântu Gheorghe, aflat în administrea Consiliului de administraţie al Liceului Tehnologic “Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe, în care a funcţionat fostul Grup Şcolar Agricol şi de Industrie Alimentară “Gámán János” Sfântu Gheorghe, respectiv Extensia Universitară din Sfântu Gheorghe a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, având datele de identificare în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din terenuri şi clădiri destinate activităţii de învăţâmânt preuniversitar, în terenuri şi clădiri destinate învăţământului superior.
ART. 2. - Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe va proceda la elaborarea Memoriului justificativ ce va fi înaintat, împreună cu prezenta hotărâre, ministrului educaţiei naţionale.
ART. 3.
– Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 19 februarie 2014.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                               Vargha Mihály-Béla                            

       În lipsa acestuia, consilier local:

      Sztakics Éva-Judit

      Tischler Ferenc

      Kelemen Szilárd-Péter

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 43/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină