Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


 

HOTĂRÂREA NR.  44/2014
privind aprobarea reţelei şcolare preuniversitare din
municipiul Sfântu Gheorghe, pentru anul şcolar 2014 - 2015

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
 Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 19 alin. (4), art. 61 alin. (1), art. 94 alin. (2) lit. d şi art. 95 alin. (1) lit. o din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere scrisoarea nr. 2397/2013 a Liceului Teologic Reformat Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 51.914/2013;
Având în vedere Decizia nr. 18/2014 a Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 7422/11.02.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct.1 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă reţeaua şcolară preuniversitară din municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul şcolar 2014 – 2015, conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit, Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi consiliile de administraţie ale Şcolii Gimnaziale “Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe şi Liceului Teologic Reformat Sfântu Gheorghe.
   


Sfântu Gheorghe, la 19 februarie 2014.
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                               Vargha Mihály-Béla                            

       În lipsa acestuia, consilier local:

      Sztakics Éva-Judit

      Tischler Ferenc

      Kelemen Szilárd-Péter

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 44/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină