Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.roHOTĂRÂREA NR. 29/2014
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 174/2011 privind revocarea dreptului de administrare al imobilului domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe de la Grupul Şcolar Agricol şi de Industrie Alimentară “Gámán János” Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Decizia nr. 22/2011 al Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna şi Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3672/2011 privind comasarea Grupului Şcolar Agricol şi Industrie Alimentară “Gámán János” din Municipiul Sfântu Gheorghe cu Grupul Şcolar “Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna;
Având în vedere poz. nr. 412 – 415 din Anexa nr. 2 la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărârea nr. 975/2002 al Guvernului României, privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna;    
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 136/2000 al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, privind aprobarea transmiterii unor imobile aparţinătoare domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe, în administrarea unor unităţi de învăţământ preuniversitar, persoane juridice şi centre de execuţie bugetară din Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 112 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 867 şi art. 868 din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 174/2011 privind revocarea dreptului de administrare al imobilului domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe de la Grupul Şcolar Agricol şi de Industrie Alimentară “Gámán János” Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
I. Articolul 3 va avea următorul cuprins:    
“Art. 3. – (1) Se aprobă transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului identificat la art. 2, în favoarea Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe, instituţie de învăţământ preuniversitar de stat, persoană juridică.
(2) Prevederile alin. (1) vor forma obiectul unui Act adiţional la Contractul de administrare nr. 19.559/18.04.2013 încheiat cu Liceului Tehnologic “Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe.
II. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
 “Art. 4. – Predarea imobilului se va efectua prin protocol de către o comisie numită prin dipoziţie de primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Patrimoniu, precum şi Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
    


Sfântu Gheorghe, la 13 februarie 2014.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                               Vargha Mihály-Béla                            

       În lipsa acestuia, consilier local:

      Sztakics Éva-Judit

      Tischler Ferenc

       Kondor Ágota

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină