Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.roHOTĂRÂREA NR.  31/2014
privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public éi privat, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 25 alin. (3) lit. a din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din OUG nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată prin Legea nr. 137/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul de Instruire a Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă „Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna pe anul 2014”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene  ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 379 din 28.12.2006.
ART. 3. - Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 pentru aplicarea art. 87 şi art. 88 din Tratatul de Instituire a Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
ART. 4.
- Schema de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor mici şi mijlocii cu sediul social valabil în municipiul Sfântu Gheorghe şi are ca obiectiv sprijinirea sectorului IMM.
ART. 5. - Cererile de finanţare se pot depune în perioada 03.03.2014 orele 8.00 – 09.10.2014 ora 14.30, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 17, judeţul Covasna, România. Cererile depuse în afara acestui interval nu vor fi luate în considerare.
ART. 6. - Aprobarea/respingerea cererilor de finanţare se va efectua în cel mult 30 zile de la data depunerii cererii de finanţare şi va fi comunicată pe site-ul Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna (www.ccicov.com).
ART. 7. – Cererea de tragere poate fi depusă după aprobarea cererii de finanţare, dar nu mai târziu de 12.12.2014 ora 14.30. Cererile depuse după această dată nu vor fi luate în considerare, solicitantul pierzând dreptul de a mai solicita rambursarea cheltuielilor efectuate. Fiecare solicitant are dreptul de a depune o singură cerere de tragere.
ART. 8. – Numeşte în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în comisia mixtă de validare, pe dl. consilier Miklós Zoltán.
ART. 9. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia Finanţe Publice Municipale şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 13 februarie 2014.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                               Vargha Mihály-Béla                            

       În lipsa acestuia, consilier local:

      Sztakics Éva-Judit

      Tischler Ferenc

       Kondor Ágota

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 31/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină