Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 22/2014
privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Judeţul Braşov şi Municipiul Braşov, în vederea realizării în comun a drumului judeţean în regim de drum expres Braşov - Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4863/2014 al Direcţiei gospodărire comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În temeiul prevederilor art. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (7) lit. c din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Judeţul Braşov şi Municipiul Braşov, în vederea realizării în comun a drumului judeţean în regim de drum expres Braşov - Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Se aprobă proiectul Acordului cadru de asociere, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu semnarea acordului cadru de asociere se mandatează domnul Antal Árpád-András, primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 30 ianuarie 2014.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  Vajna László

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  


Anexă la H.C.L. nr. 22/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină