Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  18/2014
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe “SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4027/2013 al Biroului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină şi al Comisiei pentru tineret şi sport a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 69 din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă modificarea Regulamentului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile publice în cadrul programului “SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL” aprobat prin H.C.L. nr. 232/2008, după cum urmează:

I. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
„Art. 5. - Criteriile şi condiţiile generale care trebuie îndeplinite de către structura sportivă de drept privat, şi/sau asociaţia sportivă care solicită finanţare nerambursabilă, sunt următoarele:
a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii, având certificat de identitate sportivă, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe;
b) cluburile care solicită finanţare pentru participare în campionat la nivel internaţional trebuie să facă dovada afilierii la federaţia sportivă de specialitate;
c) să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;
d) certificat de atestare fiscală din care reiese că nu are obligaţii de plata exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, precum şi către bugetul local;
e) să nu aibă proiecte câştigate şi nedecontate din semestrul anterior;
f) să nu se afle în litigiu cu autoritatea administraţiei publice locale căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare, în ceea ce priveşte un contract de finanţare anterior; (declaraţie pe propria răspundere);
g) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a actelor normative în materie;
h) să participe cu o contribuţie financiară proprie (altele dacât cele care provin din fonduri publice) de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
i) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare; (declaraţie pe propria răspundere);
j) să nu aibă instituite popriri pe conturile bancare blocate;
k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare;
l) să prezinte declaraţia pe propria răspundere, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2 la Regulament;
m) documentaţia prezentată să fie completă.

II. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
„Art. 6. – (1) Finanţarea acordată de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe are ca principiu cofinanţarea. Din acest motiv solicitantul trebuie să aibă şi alte surse de finanţare provenite în condiţiile legii (sponsorizări, donaţii, venit proprii), altele dacât cele care provin din fonduri publice.
(2) Finanţările neramursabile care se acordă din bugetul local nu se pot ridica la mai mult de 90% din bugetul total al proiectului. Vor fi luate în considerare doar costurile strâns legate de activităţile proiectului.
(3) Pe baza evaluării proiectelor va fi stabilită suma exactă acordată de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi capitolul din buget, unde se va încadra suma aprobată. Bugetul trebuie întocmit în lei.
(4) Asociaţiile, structurile sportive trebuie să descrie detaliat cheltuielile care vor fi în cadrul proiectului. Cheltuielile trebuie să fie exacte, controlabile şi justificate cu chitanţe şi facturi fiscale. Sumele solicitate în proiect, trebuie să fie în concordanţă cu cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.
(5) Cheltuielile incluse în evaluarea financiară vor fi luate în considerare dacă sunt justificate prin documente corespunzătoare, chitanţe şi facturi.

III. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
“Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:
a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoana fizică sau juridică ce desfaşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;
g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a proiectului din partea beneficiarului;
h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local;
i) principiul performanţei, acceptarea unor obiective de performanţă în funcţie de banii solicitaţi de la buget (câştigarea competiţiei, promovarea într-o ligă superioară, clasarea în fruntea clasamentelor, încurajarea echipelor de juniori, etc.)”.

IV. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
“Art. 9. – (1) Proiectele se depun de solicitanţi la termenul şi la locul indicat în anunţul de participare, în numărul de exemplare solicitat.
(2) Documentaţia solicitanţilor va conţine următoarele:
- cererea de finanţare, anexa nr. 1 la Regulament;
- declaraţie pe propria răspundere, anexa nr. 2 la Regulament;
- bilanţul contabil pe anul precedent;
- copii după statut şi act constitutiv;   
- copie după certificatul de înregistrare fiscală;
- copie după certificatul de identitate sportivă(CIS);
- certificat de atestare fiscală din care reiese că nu are obligaţii de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat precum şi către bugetul local;
- raport privind activitatea solicitantului în anul precedent;
- în cazul proiectelor precedente, finanţate de consiliul local, începând cu semestrul II, anul 2014, dovada anunţului sau al modului cum a fost adus la cunoştinţa locuitorilor ca activităţile precedente, au fost finanţate de consiliul local”.

V. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:  
 „Art. 11^1 (1) Evaluarea şi selecţionarea solicitărilor se va face de către Comisia de Tineret şi Sport din cadrul Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. 
(2) Înainte de începerea lucrărilor, fiecare membru al comisiei va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului prevăzut în anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(3) Fiecare membru al Comisiei va completa şi semna o fişă de evaluare, potrivit următoarelor criterii:

Criteriu

Punctaj

1. Relevanţa

50

1.1  Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile municipiului ?

20

1..2 Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile grupului ţintă ?

10

1.3 Cât de relevantă este propunerea privind scopul programului şi activităţile finanţate ?

10

1.4  Cât de justificate, necesare şi practice sunt activităţile propuse ?

10

2. Metodologie

10

2.1 Cât de coerent, clar şi realist este conţinutul proiectului?

5

 

2.2 În ce măsură proiectul conţine obiective realizabile cu rezultat verificabil în mod obiectiv ?

5

3. Buget şi eficacitatea costurilor

10

3.1 În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat şi justificat pentru implementarea proiectului ?

10

4. Rezultatul/impactul scontat

20

4.1 Ce rezultate concrete se vor realiza ? Cu ce impact? Rezultatele sunt cuantificabile ? Sunt precizate indicatorii de performanţă?

20

5. Experienţa managerială a aplicantului în domeniul respectiv ?

10

5.1 Cunoştinţele de specialitate ale aplicantului?

10

Punctaj maxim

100

(4) Faţă de punctajul astfel obţinut, comisia va putea acorda în plus solicitantului, un număr de maxim 100 de puncte pentru participarea acestuia la diferite competiţii sportive locale, naţionale sau internaţionale după caz, în funcţie de importanţa acestora.  
(5) Proiectele stabilite ca fiind câstigătoare sunt acelea care întrunesc punctajul cel mai mare, rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul constând în media aritmetică a punctelor acordate de către fiecare membru al comisiei.
(6). Pentru proiectele/programele stabilite câstigătoare, finanţarea se acordă pentru acoperirea parţială a cheltuielilor, în baza unui contract încheiat între părţi.

VI. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
„Nu sunt eligibile:
a) cererile incomplete/completate în mod necorespunzător;
b) cererile sosite după termenul limită de depunere;
c) cererile care au ca obiect activităţi nerelevante pentru obiectivele programului;
d) proiectele care nu corespund cu scopurile şi obiectivele declarate în programul lansat;
e) cererile pentru sume ce reprezintă mai mult de 90% din valoarea totală a proiectului;
f)  cererile ale căror solicitanţi au comis o gravă greşeală în materie profesională, sau nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate printrun contract de finanţare nerambursabilă încheiat cu autoritatea finanţatoare, în măsura în care faptele se pot dovedi cu acte”.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează dl. Tischler Ferenc, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, Comisia pentru Tineret şi Sport din cadrul Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.    


Sfântu Gheorghe, la 30 ianuarie 2014.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  Vajna László

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină