Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  3/2014
privind aprobarea preţului local al energiei termice


  Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3.446/2014 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 64.373/12.12.2013 înaintată de către S.C. Urban-Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul nr. 11.9850/12.12.2013 privind stabilirea preţurilor pentru producerea energiei termice pe bază de gaze naturale, inclusiv distribuţia, de către S.C. Urban-Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
       


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă preţul local de facturare de 308.41 lei/Gcal, inclusiv TVA, pentru energia termică produsă şi distribuită populaţiei de către S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – Diferenţa dintre preţul stabilit la art. 1 şi preţul local de 371,80 lei/Gcal pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale avizat de A.N.R.S.C., se asigură din bugetul local al municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – Se aprobă preţul local de 299,84 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale, inclusiv distribuţia, destinată agenţilor economici.
ART. 4. – Tarifele stabilite prin prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.02.2014.
ART. 5. –Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează S.C. Urban-Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 30 ianuarie 2014.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  Vajna László

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină