Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  




MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  5/2014
privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe



Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3.661/2014 al Compartimentului Păduri, Păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având la bază Antemăsurătoarea şi valoarea lucrărilor silvice pentru anul 2014, elaborat de S.C. Ocolul Silvic Hatod S.R.L., conform Amenajamentului silvic în vigoare;
Având în vedere prevederile Contractului de asociere încheiat cu Asociaţia Composesoratelor Murgo, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 996/2008 pentru aprobarea normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008, Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă, pe anul 2014, exploatarea a 5.535 mc, masă lemnoasă provenită din fondul forestier, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – (1) Se aprobă valorificarea următoarelor sortimente de lemn:
1. Masă lemnoasă vândută prin licitaţie agenţilor economici, la drum auto: 2000 mc.;
2. Masă lemnoasă valorificată pentru nevoi locale (către persoane fizice şi juridice): 2500 mc.;
3. Masă lemnoasă necesară pentru nevoile proprii serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale Sfântu Gheorghe:1035 mc. Din care:
- 600 mc, lemn de foc pentru încălzirea serelor aparţinând Serviciului de gospodărire a domeniului public;
- 140 mc, lemn foc destinat instituţiilor de învăţământ din Câmpul Frumos, Chilieni, Coşeni;
- 50 mc, respectiv 10-10 mc, pentru încălzirea căminelor culturale şi a caselor de cult din Chilieni şi Coşeni;
- 150 mc, lemn foc pentru încălzirea centrului de tratament Şugaş;
- 20 mc, lemn foc pentru încălzirea barăcii de control situată la ieşirea din municipiu spre Şugaş Băi;
- 10 mc, lemn foc pentru cabana pastorală din Benedekmező;
- 15 mc, lemn foc necesar încălzirii adăpostului pentru câini comunitari din Câmpul Frumos;
- 50 mc, lemn lucru pentru nevoi proprii.
(2) Transportul materialului lemnos necesar pentru nevoile proprii de la rampă la punctul de destinaţie, se va asigura cu autovehiculele aparţinând Serviciului de gospodărie a domeniului public din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – Se aprobă mandatarea Asociaţiei Composesoratelor Murgo, prin S.C. Ocolul Silvic Hatod S.R.L., în vederea organizării licitaţiilor de masă lemnoasă provenind din fondul forestier, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 4. – Se aprobă lista cuprinzând preţurile de pornire la licitaţiile pentru valorificarea lemnului rotund şi cel fasonat în metri steri ce se vinde la drum auto forestier către persoane juridice, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. – Se aprobă lista cu preţurile şi sortimentele de material lemnos ce se valorifică către persoane fizice, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. – (1) Din comisiile de preselecţie, respectiv din comisiile de licitaţie organizate în condiţiile legii, va face parte dl. Czimbalmos Kozma Csaba, administrator public, în calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe şi împuternicitul primarului municipiului Sfântu Gheorghe.
(2) Locul, data şi ora începerii licitaţiilor se va stabili de către organizator.
ART. 7. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Păduri, Păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 30 ianuarie 2014.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  Vajna László

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 5/2014




<< înapoi



Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină