Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  6/2014
privind trecerea unor terenuri din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare operativă Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, dezlipirea acestora şi încredinţarea unor loturi Asociaţiei „Asociaţia Vadon”, prin contract de comodatConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3985/23.01.2014 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 2.690/16.01.2014 a S.C. COSYS S.R.L.;
Având în vedere cererea nr. 2.774/16.01.2014 a Asociaţiei „Asociaţia Vadon”;
Având în vedere Contractul de asociere nr. 77/1998, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. COSYS S.R.L., cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 864 din Codul civil coroborat cu art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată cu modificările ulterioare;
Având în vedere Cap. XIII Secţiunea a-2-a din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare ;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă trecerea din proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe, a imobilului teren şi construcţii identificat în C.F. nr. 25850 Ilieni, cu nr. cad. 25850 în suprafaţă de 100.200 mp, situat în comuna Ilieni.
ART. 2. - Se aprobă dezlipirea terenului, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de administrare Consiliul Local al Muncipiului Sfântu Gheorghe, înscris în C.F. nr. 25850 Ilieni sub nr. cad. 25850, în suprafaţă totală de 100.200 mp, pe trei loturi, conform documentaţiei cadastrale elaborată de persoană fizică autorizată György Ede Zsolt, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
- lotul nr. 1 cu nr. cad. 25855, în suprafaţă de 1.144 mp – drum-fond aservit
- lotul nr. 2 cu nr. cad. 25886 în suprafaţă de 5.000 mp – fond dominant
- lotul nr. 3 cu nr. cad. 25887, în suprafaţă de 94.056 mp - fond dominant
ART. 3. – Se aprobă modificarea Contractului de asociere nr. 77/1998, încheiat între Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. COSYS S.R.L., cu modificările şi completările ulterioare, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul Actului adiţional, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei „Asociaţia Vadon”, a lotului nr. 3 nr. cad. 25887 cu suprafaţă de 94.056 mp, precum şi construcţiile existente pe teren, respectiv C1 - Locuinţă de serviciu din cărămidă, C2 - garaj din cărămidă, C3 - şopron unelte,C4 - grajd din cărămidă, C5 - atelier din cărămidă, C6 - clădire WC din cărămidă, C7 - magazie de lemne, C8 -, şopron, C9 - şopron C10 - bucătărie de vară, cuptor şi afumător, în scopul înfiinţării unui Centru ecvestric şi a unei şcoli de echitaţie.
(2) Se aprobă proiectul Contractului de comodat, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.;
ART. 5. – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica şi completa în sensul prevederilor prezentei hotărâri.
ART. 6. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe la 30 ianuarie 2014.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  Vajna László

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 6/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină