Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


 

HOTĂRÂREA NR.  9/2014
privind trecerea în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe a construcţiei “Sală de sport şcolară cu nivel de practică sportivă competiţională locală, teren de handbal şi 150 locuri pentru spectatori” şi transmiterea dreptului de administrare al imobilului în favoarea Liceului Tehnologic Economic, Administrativ “Berde Áron”  Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4.257/2014 al Compartimentului de evidenţă şi evaluare a patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 198/2004 privind dezmembrarea terenului necesar amplasării unei săli de sport în incinta Grupului Şcolar Economic şi Administrativ, şi a H.C.L. nr. 211/2009 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Crângului către S.C. Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. Bucureşti;
Având în vedere Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor înregistrat sub nr. nr. 2.714/16.01.2014 şi Situaţia nr. 13/10.01.2014 cu valoarea totală a investiţiei emisă de către C.N.I. S.A. Bucureşti;
Având în vedere Protocolul de predare-primire înregistrat sub nr. 2.719/16.01.2014;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 112 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modficările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

   
ART. 1. – Se aprobă trecerea în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe, a construcţiei “Sală de sport şcolară cu nivel de practică sportivă competiţională locală, teren de handbal şi 150 locuri pentru spectatori”, situat pe terenul identificat în CF nr. 27025 Sfântu Gheorghe, în suprafaţă de 3300 mp.
ART. 2. – (1) Se aprobă transmiterea dreptului de administrare al imobilului identificat în art. 1 în favoarea Liceului Tehnologic Economic, Administrativ “Berde Áron”, instituţie de învăţământ preuniversitar de stat, persoană juridică.
(2) Prevederile alin. (1) vor forma obiectul unui Act adiţional la Contractul de administrare nr. 19562/18.04.2013 cu Liceului Tehnologic Economic, Administrativ “Berde Áron” Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Inventarul domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin HG 975/2002 se va modifica în sensul prevederilor art. 1, în condiţiile legii.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cardul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 30 ianuarie 2014.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  Vajna László

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină