Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


 

HOTĂRÂREA NR.  10/2014
privind scoaterea la licitaţie publică deschisă, fără preselecţie, cu
oferte în plic sigilat, a concesionării unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, în vederea amplasării de chioşcuri destinate difuzării şi comercializării materialelor de presă Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4.171/2014 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare cimitir comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 3 şi art. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvenului nr. 54/2006 privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de aplicare ale acesteia, aprobate prin H.G. nr. 168/2007;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, situate în str. Presei şi str. Romulus Cioflec, în vederea amplasării a două chioşcuri destinate difuzării şi comercializării materialelor de presă, respectiv realizarea unor activităţii complementare şi compatibile, derulate în comun.
    (2) Amplasamentele ce se vor concesiona sunt identificate în Planurile de situaţie, anexele nr. 1/A şi 1/B la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă Studiul de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, fără preselecţie, cu oferte în plic sigilat, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, în vederea amplasării de chioşcuri destinate difuzării şi comercializării materialelor de presă, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă Documentaţia de atribuire conţinând Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare şi Caietul de sarcini, anexele 3 şi 4 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 4. - Componenţa nominală a Comisiei de evaluare a ofertelor depuse se va stabili prin dispoziţie de primar.
ART. 5. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Direcţiei Patrimoniu al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 30 ianuarie 2014.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  Vajna László

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 10/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină