Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.roHOTĂRÂREA NR.  42/2014

privind modificarea şi completarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 65.714/2013 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 59.896/20.11.2013 a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 16 alin. (2) lit. h din Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată;
Având în vedere Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările uterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
– Se aprobă modificarea şi completarea Actului constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe, conform proiectului Actului adiţional nr. 1/2013 la Actul constitutiv al Asociaţiei, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI” Sfântu Gheorghe, conform proiectului Actului adiţional nr. 1/2013 la Statutul Asociaţiei, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se împuterniceşte dl. Antal Árpád-András, având funcţia de primar al municipiului Sfântu Gheorghe, cetăţean român, născut la data de ________________ în localitatea ____________, judeţul ___________________, domiciliat în ___________________, str. ____________________, CNP ________________, posesor al _______ seria _________, nr. ___________________, eliberată de ____________________ la data de _____________, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru servicii de salubrizare a localităţilor „ECO SEPSI” la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Sfântu Gheorghe.
ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 19 februarie 2014.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                               Vargha Mihály-Béla                            

       În lipsa acestuia, consilier local:

      Sztakics Éva-Judit

      Tischler Ferenc

      Kelemen Szilárd-Péter

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 42/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină