Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.roHOTĂRÂREA NR. 28/2014
privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3.500/2013 al Poliţiei Locale Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 59.892/2013 a Inspectoratului de Poliţie Judeţeană Covasna – Serviciul Rutier, prin care se acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 5 alin. (7), art. 71 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 1, art. 2 alin. (2), art. 4, art. 8 alin. (2) lit. d din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 7 din Legea poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 3 alin. (2) lit. b din H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 50/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Începând cu data de 1 aprilie 2014, se interzice accesul şi circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe, mai puţin în satele aparţinătoare Chilieni şi Coşeni.
ART. 2. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, proprietarii/deţinătorii de vehicule cu tracţiune animală care desfăşoară activităţi agricole, forestiere, sau participă la activităţi cu caracter sportiv, turistic, ceremonii, târguri au acces şi pot circula pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe cu vehiculele cu tracţiune animală, în intervalul orar 06:00-20:00, şi numai în baza autorizaţiei speciale de acces a vehiculelor cu tracţiune animală, emisă de Direcţia Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
(2) Trăsurile şi atelajele cu tracţiune animală vor fi obligatoriu echipate cu colectoare de fecale, coşuri pentru furaje, mătură şi lopată.
(3) Conducătorii trăsurilor şi atelajelor cu tracţiune animală vor curăţa din proprie iniţiativă drumul sau trotuarele murdărite de către acestea, sub sancţiunea aplicării prevederilor art. 42 alin. (4) şi (5) din H.C.L. nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – (1) Autorizaţia specială de acces pentru vehicule cu tracţiune animală se eliberează în baza cererii motivate depuse de către proprietarul/deţinătorul legal al vehiculului cu tracţiune animală înregistrat în condiţiile legii, în cuprinsul acesteia se va menţiona în mod obligatoriu şi traseul pe care îl va parcurge solicitantul, respectiv termenul de valabilitate al acesteia.
(2) Autorizaţia specială de acces pentru vehicule cu tracţiune animală se eliberează pe an calendaristic/lună/fracţiune de lună.
ART. 4. – Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 lei la 300 lei pentru persoane fizice şi de la 200 lei la 600 lei pentru persoanele juridice, şi reţinerea vehiculelor în custodie până la achitarea amenzii şi plata taxei de transport, depozitare şi pază a vehiculelor.
ART. 5. – Vehiculele reţinute în condiţiile art. 4 vor fi transportate şi depozitate la Serviciul de Gospodărire a Domeniului Public, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Arcuşului, nr. 4, putând fi recuperate de către proprietarii/deţinătorii legali întrun termen de 15 zile calendaristice de la data ridicării acestora, numai după ce se face dovada proprietăţii/deţinerii lor legale, a achitării amenzii contravenţionale aplicate potrivit art. 4 din prezenta hotărâre, precum şi a unei taxe de 200 lei/zi reprezentând cheltuieli de transport, depozitare şi pază a acestora.
ART. 6. – În situaţia în care proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului nu-şi recuperează vehiculul în condiţiile art. 5, vehiculul în cauză se declară abandonat şi trecut în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe în baza dispoziţiei primarului municipiului Sfântu Gheorghe emisă la propunerea motivată a Direcţiei gospodărie comunală/Poliţia Locală, şi valorificat prin grija Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în condiţiile legii.
ART. 7. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute în prezenta hotărâre se face de către agenţii de poliţie din cadrul Biroului rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Sfântu Gheorghe, agenţii Poliţiei locale Sfântu Gheorghe,  Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Covasna, cu sprijinul angajaţilor Direcţiei gospodărie comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 8. - Prezenta hotărâre se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 9. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 263/2009 privind circulaţia pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe a vehiculelor cu tracţiune animală, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole şi forestiere, se abrogă.
ART. 10. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Poliţia Locală a municipiului Sfântu Gheorghe, în colaborare cu Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Covasna.


Sfântu Gheorghe, la 13 februarie 2014.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                               Vargha Mihály-Béla                            

       În lipsa acestuia, consilier local:

      Sztakics Éva-Judit

      Tischler Ferenc

       Kondor Ágota

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină